ACMA/AGRICOM/MALETTI/OMARV/SEPPI/ZAPPATOR

Codice: RM0B4
Quota A: 40 mm
Quota B: 120 mm
Foro: 165 mm
Peso: 1350 g
it_ITIT